שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה
מראש ישיבת עטרת ירושלים
הרב שלמה אבינר שליט"א

נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רעח
וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net

התנכלות לרבנות הראשית
ש: כיצד להתייחס לרב שמתנכל לרבנות הראשית?
ת: חמור מאוד.  הגר"א שפירא אמר שיש לו דין רודף כלל-ישראל (עיטורי כהנים 75 סיון תשנ"א עמ' 22 ראיון איתו בכנס דיינים – מ"צ).

אשכנזים בחודש אלול
ש: למה רק הספרדים משכימים קום בחודש אלול לסליחות ולא אשכנזים?
ת: גם הם צריכים להשכים קום, אמנם לא לסליחות אלא לעבודת ד', לתורה ולתפילה (כתוב בשו"ע או"ח תקפא, א: "נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים".  והוסיף הרמ"א שמנהג בני אשכנז אינו כן.  הג"ר שמואל הלוי וואזנר, בעל שו"ת שבט הלוי, היה אומר, שאין כוונת דברי הרמ"א אלא לענין אמירת הסליחות – שלא נהגו בני אשכנז לאומרם מתחילת חודש אלול, אבל בענין ההשכמה לא פליגי, ואף הרמ"א מודה שמי שאינו אומר סליחות ישכים קום לעבודת הבורא – לתורה ולתפילה... גליון באר הפרשה לרב אברהם אלימלך בידרמן – פרשת ראה תשע"ה עמ' יב הערה 12 – מ"צ).

גיור
ש: למה לא לגייר את מאות אלפי הגויים שיש בארץ?  למה לא למצוא פתרונות הלכתיים?
ת: גר צדק הוא מי שנשמתו היתה בהר סיני.  אם לא, לא יועיל שיתגייר, לבסוף, כל אלה שנגייר שלא כדין, ייפלטו, ד' ירחם.

חתונה באלול
ש: זה נכון שאין להתחתן בחודש אלול?
ת: מותר.  השדה חמד מעיד על עצמו שהתחתן בחודש אלול.  וכן כתוב בדרכי תשובה ובשו"ת יחוה דעת (שד"ח מערכת חתן וכלה אות כג.  דרכ"ת קעח ס"ק יח.  שו"ת יחוה דעת א מח – מ"צ).

בנייה לא חוקית
ש: האם מותר לבנות בתים לא חוקיים?  מה הערך היותר עליון: ישוב ארץ ישראל או החוק במדינת ישראל?
ת: לא עושים מצווה על ידי עבירה.

הסכם טרום נישואים
ש: האם ראוי לעשות הסכם טרום נישואים למניעת סרבנות הגט?
ת: בוודאי שסרבנות גט הוא דבר חמור, אך מאידך גט מעושה, כלומר גט כפוי, הינו בטל, לכן כתבו גדולי הדור שיש חשש שגט כזה אין לו תוקף. ועיין בספר שו"ת בריתי שלום לג"ר פנחס שפירא שיצא עתה  ובו בירור ארוך שגט כזה חסר ערך וגם מובאים שם דברי הגדולים בנידון (עמ' קיח-קנט – מ"צ).

לילי
ש: האם מותר לקרוא למישהו בשם חיבה לִילִי או שזה מזכיר את לִילִית?
ת: מותר.

ליווי נהג צעיר
ש: יש לי רשיון נהיגה ואחרי חצי שנה צריך שהוריי יחתמו שנהגתי 50 שעות, אך נהגתי פחות מזה.  מותר להם לחתום?
ת: שאל ישירות את משרד התחבורה.

זיכוי גט
ש: שמעתי שאם בעלה של אישה מוגדר כ"צמח" חסר מרפא זמן רב יש לו דין שוטה, ואפשר לזכות לה גט, כי זוכים לאדם שלא בפניו.  זה אפשרי?
ת: אכן יש בית דין  שפסק כן, אבל גדולי הדור שללו, ועובדה היא שלאורך הדורות נשים רבות התעגנו כי הבעל היה שוטה, ולא השתמשו בפתרון זה (חלק מגדולי הדור המתנגדים: הגר"ש וואזנר, הגראי"ל שטיינמן, הגר"נ קרליץ, הגר"ח קניבסקי, הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ש אוירבך, הגרא"ד אוירבך ועוד – מ"צ).
ש: מותר להתפלל שהוא ימות?
ת: כן, לצערנו.  ר"ן נדרים (מ א).  שו"ת ציץ אליעזר (ט מו – מ"צ).

הקאת הארץ
ש: מה שכתוב שארץ ישראל מקיאה את החוטאים, הכוונה גם לאנשים פרטיים או רק לכלל ישראל?
ת: גם לאנשים פרטיים.  ואם הם נראים חוטאים ובכל זאת אין הארץ מקיאתם, סימן שבפנימיותם הם טובים.  חסד לאברהם לרבי אברהם אזולאי.  ועיין אורות עמ' פד (וע' באריכות בשו"ת ארץ ישראל עמ' ער-רעז – מ"צ).

כבוד הורים
ש: אבי כל הזמן מעצבן אותי בפקודות בלי שחר.  מה לעשות?
ת: אל תהיה צודק, תהיה חכם.

צדיק בן רשע
ש: רש"י אומר שתפילת יצחק צדיק בן צדיק התקבלה על פני תפילת רבקה צדיק בן רשע.  אבל האם מי שבא מרחוק, עשה תשובה והתקרב לד', לא נמצא בעמדה רוחנית יותר גבוהה?
ת: בעלי המוסר הסבירו שדרכו של בן למרוד באביו ולהיות שונה ממנו, לכן היות צדיק בן צדיק הוא מסירות גדולה.

רבי נחמן
ש: האם סטיקר בו כתוב: "רבי נחמן אמר: אני מלך" – זו עבודה זרה?
ת: לא.  אך לא שייך.

הפסקת צהריים
ש: שכיר שעובד שמונה שעות, כמה זמן מותר לו להפסיק לאכילה ולהתרעננות?
ת: מה שהמעביד מרשה לו בפירוש, וזה גם כולל תפילת מנחה.  אסור לגזול זמן מן המעביד.  עיין מסילת ישרים יא.

בר מצווה קונסרבטיבית
ש: אחותי עושה בר מצוה קונסרבטיבית לבנה.  אנו לא באים.  אך האם מותר להשתתף בארוחה שתתקיים במסעדה כשרה?
ת: אם זה לא ממש צמוד.

שמירת הלשון
ש: יש עצה כדי שאתגבר על חטא לשון הרע מלבד לימוד?
ת: לדבר מעט, כי ברוב דברים לא יחדל פשע.  זכור למרים פ"ג.

החלפת פרוכת שנתרמה
ש: אדם תרם פרוכת לבית-כנסת.  מותר לגבאים להחליפה בפרוכת חדשה שנתרמה?
ת: כן.  כי התורם זה על דעת שביום מן הימים מותר לגבאים להחליפה.

מצוות לעילוי נשמת המת
ש: אפשר לעשות מצוות לעילוי נשמת המת?
ת: אין זה פשוט.  אדם יכול להעביר כסף אך לא זכויות.  עיין ספר חסידים תרה, תתשעא.  והערות הג"ר ראובן מרגליות בסוף ספר חסידים עמ' תקצא-תקצד. אך יש מצוה שאדם עושה בזכות הנפטר, כגון לימוד תורה.

שמירת הלשון וחברתיות
ש: אני לומד חפץ חיים ואני רואה שאם אקיים את כל ההלכות לא אוכל להיות מעורב בחברה ולפטפט חופשי?
ת: אשריך שהבנת זאת.  אכן יש לברוח מדברים בטלים וקל וחומר מלשון הרע ושאר עבירות שבדיבור.  עיין ספר פלא יועץ ערך פה.

גיור זרע ישראל
ש: שמעתי לגבי מי שהוא מזרע ישראל, כלומר אביו יהודי ואמו גויה, שכתוב בספר זרע ישראל שאפשר לקבלו גם אם לא יקיים כל המצוות?
ת: אכן זה כתוב שם (עמ' שיא), אך גדולי הדור לא מסכימים.

חב"ד ועליה לארץ
ש: למה חב"ד מתנגדים לעליה לארץ?
ת: הם מתנגדים לעליית כל עם ישראל ומחכים לשם כך לאות שמימי משיחי, אך לא מתנגדים לעליית יחידים כדי להסתופף בארץ הקודש (בחלוקת דולרים בי"ב שבט תנש"א בזמן מלחמת המפרץ, הגיע הג"ר שמואל אלכסנדר אונסדורפר, ראש ישיבת חסידי קלויזנבורג ומחותן של הרבי מקלויזנבורג, אל הרבי מליובאוויטש.  הג"ר אונסדורפר הזכיר שהוא היה גר ארבעים שנה במונטריאול והוא גר ברוך ד' חמש שנים בארץ ישראל בפתח תקווה.  והג"ר אונסדורפר שאל את הרבי: מה אענה כשיהודי שואל אותי האם לנסוע חזרה לארץ ישראל, לא לנסוע או לעזוב [משום המלחמה]?  אני הרי רב.  אמר לו הרבי: באם אני אענה, אינני רב, ואינני בארץ ישראל.  אך מכיוון שכבר שאלת, ואם לא אענה ילמדו מכך עניינים, אני מורה לכולם לנסוע לארץ ישראל, ודבר פשוט שאלה הנמצאים שם עליהם חל איסור היציאה מארץ הקודש, ואלו שיכולים לנסוע לשם, או כבר פרסמו שהם נוסעים, הרי שאי מילוי העניין יתפרש באופן של היפך השולחן ערוך.  אתה צריך להסביר שזו "ארץ אשר עיני ד' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה", ובשביל זה אין צורך להיות חמש שנים בארץ ישראל, מספיק שלומדים חומש עם בן חמש למקרא – מ"צ).

עמעם ביום טוב
ש: האם מותר להגביר תאורה ביום טוב בעזרת דימר?
ת: כן.  כמו הגברת אש.

גאווה
ש: איפה כתוב בתורה שאסור להתגאות?
ת: "ורם לבבך ושכחת".  דברים ח יד.  סוטה ה א.  סמ"ג לאין סד.  ועיין הסיפור שלו ("וארא בחלום במראית הלילה: הנה שכחת את העיקר!  השמר לך פן תשכח את ד', והתבוננתי עליו בבוקר והנה יסוד גדול הוא ביראת ד', והואלתי לחברו בעזרת יהיב חכמתא לחכימין".  שם – מ"צ).

טלית קטן שנפסל
ש: מה לעשות אם נפסל לי הטלית הקטן ואני מתבייש להורידו כי אז אראה בלי ציציות בחוץ?
ת: להפקירו, וכיוון שאינו שלך, אז נפטר מציצית, וכאשר תגיע הביתה, שוב תזכה בו.  משנה ברורה (יג ס"ק טו – מ"צ).

נוער רפורמי
ש: אני מדריך קבוצה של נוער רפורמי בטיול בארץ.  האם לומר להם שיעלו לארץ או עדיף שיתבוללו שם?
ת: ודאי שיעלו לארץ ולא יתבוללו שם.  חלק גדול מהם עדיין יהודיים, כלומר מאמא יהודיה.

משכורת יתר
ש: בטעות קיבלתי זמן רב משכורת יתר ולא שמתי לב, ועתה דורשים ממני להחזיר, אך כבר הוצאתי כסף זה, מה הדין?
ת: יש להחזיר, אך בפריסה כפי יכולתך.

ריאליות ואידיאליות
ש: האם אין סתירה בין ריאליות ואידיאליות?
ת: יש סתירה בין אידיאליות לבין ריאליות יבשה, מוגבלת ואומללה.  צריך ריאליות המוארת על ידי רוחניות עליונה.  שמונה קבצים א ריח.

ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

יש לך כנפי רוח ~ ביני לנדאו ♫

לעילוי נשמת שרון דוד בן ברכה
יש לך כנפי רוח דביר ש´ מעובד ממאמר באתר כיפה
מילים אלה לקוחות מחלקה האחרון של הפסקה של הראי"ה קוק מספרו 'אורות הקודש' [א', ס"ה]. הראי"ה קוק, שתורתו היא שירה, מכריז ומעודד כל אדם ואדם לעלות: "עֲלֵה לְמַעֲלֶה עָלֶה".
כמו בכל תהליך גדילה, האדם ירגיש רע, קושי, מועקה עמוקה, מאבק בין ניגודים, מכאוב וייסורים. מעט מרירות על הלשון. אולם, האדם צריך להכיר את כוחותיו המצויים בתוכו, ובנפשו יש חוזק אמיתי, עליון, נשגב. זרם פנימי שמעלה אותו, את האדם, לגבהים שמימיים. הראי"ה קוק מצביע על זה וכותב שזה קיים בך, האדם, רק צריך לגלות את הכוחות מהכוח אל הפועל: "יֵשׁ לָךְ כְּנָפִי רוּחַ / כְּנָפִי נְשָׁרִים אַבִּירִים".
כאשר האדם רוצה לפרוץ מחסומים. לפתוח סכרים, לשבור חומות. לנפץ תדמית. להיות מסור לעצמו. בן חורין. ומחליט בנחרצות שהוא הולך, למרות שצולעת ירכו, ועיוור הוא בערפל הלא ברור - ייתכן שהאדם יגאל, יתגבר, היוושע וילמד לנווט את חייו בסבך המתחים הפנימיים והחיצוניים. הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק מתאר במילים יפות את התהליך: "הקרע הנפשי עובר לאיחוי, מעלה לפעמים את האדם לידי מעלת שלמות כזו, שאין כמוה ליפעה ולהדר במדרגת האישיות התמה והמאוחדת, שלא נתייסרה מימיה בחבלי התנגשות רוחנית." ["איש ההלכה", עמ' 12].  

מכל מקום, אזהרה מצויה אל האדם: "אֶל תכחש בָּם / פֶּן יכחשו לְךָ", מסע של סיבה ותוצאה. כלומר, כאשר האדם בוגד, מתעלם, מסתייג, מסרב להכיר בפנימיותו העצמית ולא מאמין בכוח העצום שיש בשינוי, בתיקון ובעלייה המתמדת, ומתבוסס בדם הייאוש כוחותיו נחלשים, נרפים, נפולים ומדלדולי חיים, עניים, ולאט לאט נעלמים. 
לכן, כשהאדם מתעורר ומגיע למסקנה שטעה, פספס והחטיא את עצמו. מספיקה לו רק קרן אור אחת. ובמילים של הראי"ה קוק: "אפילו כשימצא אדם את עצמו טבוע עמוק מאוד ברפש החיים, ידע שההתבודדות הפנימית תמציא לו בחזרה את עצמיותו אשר אבד, ואור נשמתו ישוב אליו." ["שמונה קבצים", ד' ק"ג]. די לו בכך: "דָּרוּשׁ אוֹתָם – / וְיִמְצָא לֵךְ מִיָּד" הכוחות מצויים ולא ניתן להסירם. אך, התיקון יהיה עמוק יותר, העלייה מורכבת יותר. ובכל זאת, בתפילה, בתחינה, בבקשה - ושב ורפא לו. אל תפחד: עֲלֵה לְמַעֲלֶה עָלֶה!

ביצוע: ביני לנדאו
לחן: אביגיל עמר-עוזיאל
מילים: הרב קוק (אורות הקודש)

בן אדם, עלה, למעלה עלה,
עלה למעלה, עלה בן אדם.
עלה, למעלה עלה.

כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח.
יש לך כנפי רוח,
כנפי נשרים אבירים,
אך תכחש בם, פן יכחשו בך.
דרוש אותם, דרוש, בן אדם.
וימצאו מיד...

אהרון עמרם - "יראים שלחוני" ♫

הזמר, מלחין, משורר וחוקר יהדות תימן אהרון עמרם מוכר בתרומתו רבת השנים לטיפוח והחייאת מורשת השירה של יהדות תימן ושימור המוזיקה התימנית האותנטית כפי ששרו אותה בתימן עצמה במשך דורות רבים.
אהרון עמרם נחשב לאבי השירה התימנית העברית בישראל
אהרון, שחר ואלרם עמרם מבצעים את הפיוט המרכזי בתפילת יום כיפור של מסורת תימן, מתוך המופע "דלתי מרום" שנערך בפסטיבל הפיוט השלישי, תש"ע בבית אבי חי. 

בין יצירותיו הבולטות ביותר "גלבי" בביצוע עפרה חזה ז"ל - שיר שזכה להכרה ופרסום בינלאומיים, "אם ננעלו", "אהבת הדסה" ועוד.
מילים: מתוך הזמנה לפיוט

יראים שלחוני  ששון הלוי בן משה
יְרֵאִים שְׁלָחוּנִי לְבַקֵשׁ מִלְפָנֶיךָ עַל עֲווֹנָם וּמַעֲלָם
לְמַעֲנָךְ אֱלֹהֵי עוֹלָם רְאֵה עָנְיָם וַעֲמָלָם
וְאַל יָשׁוֹב דַּךְ נִכְלָם
שׁוֹאֲלִים מִמְךָ סְלִיחָה. בְּנֶפֶשׁ דַּלָּה וְשָׁחָה. לְמַעֲנָךְ שׁוֹכֵן טְפוּחָה
מַלֵּא אֶת מִשְׁאֲלָם
נְשָׂא עֲווֹן וָפֶשַׁע. לְבָנִים שָׁבֵי פֶּשַׁע. שְׁאֵרִית עַמָּךְ הוֹשַׁע
אַתָּה מֵעוֹלָם גּוֹאֲלָם
שירים מומלצים:
סליחות לחודש אלול
'לך אלי תשוקתי' - ביצוע מדהים ומרגש ♫ 

שיר לשבת ~ ברכנו אבינו ~ קרליבך ♫

ראש השנה הוא יום הולדת האדם, אשר נברא יחידי, כדי להבליט את מעלתו של כל אדם ואדם - "עולם מלא" בכך גם טמון הרעיון המחייב כל אחד ואחד לכבד את חברו - שגם הוא "עולם מלא" - ולאהבו כפי שהוא אוהב את עצמו. אחדות זו בין בני ישראל תגרום לשלמות אחדות הבורא בעולם - "מלך העולם". 
"ברכנו אבינו כולנו כאחד" - הרב שלמה קרליבך 


פרשת כי תצא - עזרה לזולת

לעילוי נשמת שרון דוד בן ברכה
עזרה לזולת
פרשת 'כי תצא' היא מרובת מצוות יותר מכל פרשה אחרת בתורה על פי מניין המצוות ב"ספר החינוך".
בין כלל המצוות ישנה מצוות עזרה לזולת שנאמר: לֹא תִרְאֶה אֶת חֲמוֹר אָחִיךָ אוֹ שׁוֹרוֹ נֹפְלִים בַּדֶּרֶךְ וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם הָקֵם תָּקִים עִמּוֹ (דברים כב,ד).
התורה רגישה לצער בעלי החיים וכול שכן לבני האדם. בתורה מופיעות מצוות נוספות הקשורות לעזרה לזולת.
סיכום מצוות העזרה לזולת בתורה
מאת: אראל סגל הלוי, מתוך אתר הניווט התנ"ך

חובה להציל חיים:
 • ויקרא יט 16: לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני ה'  
מצוות הלוואה בלי ריבית לנזקקים:
 • ויקרא כה 35:   וכי ימוך אחיך, ומטה ידו עימך- והחזקת בו, גר ותושב וחי עימך. אל תקח מאיתו נשך ותרבית....
 • דברים טו8: כי פתוח תפתח את ידך לו, והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו.  

המצוה לשמח את הנזקקים בחגים:
 • דברים טז 11: ושמחת לפני ה' אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשׁר בשׁעריך והגר והיתום והאלמנה אשׁר בקרבך במקום אשׁר יבחר ה' אלהיך לשׁכן שׁמו שׁם
 • דברים טז 14: ושׂמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשׁר בשׁעריך
עזרה לאדם ש"נתקע" באמצע הדרך:
 • שמות כג 5: כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו
 • דברים כב 4: לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו
השבת אבידה:
 • דברים כב 1-3: לא-תראה את-שׁור אחיך או את-שׂיו נדחים והתעלמת מהם השׁב תשׁיבם לאחיך. ואם-לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל-תוך ביתך והיה עמך עד דרשׁ אחיך אתו והשׁבתו לו. וכן תעשׂה לחמרו וכן תעשׂה לשׂמלתו וכן תעשׂה לכל-אבדת אחיך אשׁר-תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם
"הקם תקים עמו" מפי הרב יוסף שובלי

סיכום של חלק ממצוות התורה הקשורות לעזרה לזולת
פסוקים מספר משלי

בעזרה לזולת חשובים לא רק המעשים החד-פעמיים, אלא גם ההתמדה והרציפות:
 • משלי יט 22: תאוות אדם חסדו, וטוב רש מאיש כזב.
 • משלי כ 6: רב אדם יקרא איש חסדו, ואיש אמונים מי ימצא
גם מי שאינו מסוגל להתמיד - צריך לעשות כמיטב יכולתו:
 • משלי ג 27-30: אל תמנע טוב מבעליו, בהיות לאל ידך לעשות. אל תאמר לרעך "לך ושוב - ומחר אתן"; ויש איתך. אל תחרוש על רעך רעה, והוא יושב לבטח איתך. אל תריב עם אדם חינם - אם לא גמלך רעה.
מי שעזר לעניים ולא ניסה לשלוט בהם - יבורך:
 • משלי כב 9-11: עשיר ברשים ימשול, ועבד לווה לאיש מלווה. זורע עוולה יקצור אוון, ושבט עברתו יכלה. טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל
מי שעוזר לעניים - מכבד את ה':
 • משלי יד31: “ עֹשֵׁק דָּל, חֵרֵף עֹשֵׂהוּ; וּמְכַבְּדוֹ, חֹנֵן אֶבְיוֹן
בזכות התמדה בדרך הצדקה במשך דורות רבים - זוכים לאריכות ימים:
 • משלי טז31: עטרת תפארת שיבה; בדרך צדקה תימצא.
הצדיק עוזר לעניים, ואינו מאשים אותם בעצלנות:
 • משלי כא 25-26: תאות עצל תמיתנו, כי-מאנו ידיו לעשׂות. כל-היום התאוה תאוה, וצדיק יתן ולא יחסוך.
עזרה לאדם ש"נתקע" באמצע הדרך:
 • שמות כג 5: כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו
 • דברים כב 4: לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו

חכמת שלמה - ספר קהלת